Regulamin


Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez Preslow Natalia Kausz Wszelkie zmiany zaproponowane przez Zlecającego wymagają formy pisemnej potwierdzonej i podpisanej przez Zleceniobiorcę. W innej sytuacji nie mają mocy zastosowania.
Preslow Natalia Kausz zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany dekoracji, kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru i zmiany uznane zostały za dopuszczalne przez Zleceniodawcę.
W momencie, gdy któryś z artykułów wybranych przez Państwo będzie niedostępny w danym momencie wówczas proponujemy następujące rozwiązania: uzgodnimy artykuł zastępczy, jeżeli nie jest to dla Państwa satysfakcjonujące, korygujemy cenę zamówionego zestawu, kierując się dobrem i zadowoleniem zamawiającego.
Preslow Natalia Kausz zastrzega sobie prawo do używania wyrobów wyprodukowanych na zamówienie Klienta, jako wzorów do wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych, a w szczególności w katalogach, na wystawach i targach.

1. Składanie zamówień, zawarcie umowy

Warunkiem zawarcia umowy jest skuteczne przekazanie do Preslow Natalia Kausz pisemnego, podpisanego czytelnie i z pieczęcią firmową zamówienia.

Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Preslow Natalia Kausz przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i następuje w formie pisemnej na formularzu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail.

Zamówienia można składać mailowo:
adres e-mail: kontakt@preslow.pl

Warunkiem skierowania zamówienia do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto zamówienia w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania faktury pro-forma.
Dostawy są realizowane po potwierdzeniu przez Zamawiającego wpłaty pozostałych 50% wartości zamówienia.
Jeżeli zlecenie wymaga wykonania towaru z elementem graweru lub innego nadruku Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć projekt graficzny lub materiały do przygotowania tego projektu nie później niż do 3 dni od podpisania zamówienia.
Warunkiem skierowania zlecenia do realizacji jest zaakceptowanie przez Zleceniodawcę ostatecznej wersji projektu graficznego druku. Akceptacja projektu przez Zlecającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji. Wprowadzenie zmian w późniejszym terminie nie jest możliwe.

2. Płatność

Aby zlecenie zostało wykonane Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto Zleceniobiorcy:

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 47 1140 2004 0000 3202 7743 1447

3. Transport – pakowanie, wysyłka, dostawa

Terminy realizacji:

Termin realizacji zamówień ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby zamówionych zestawów. W okresie przedświątecznym termin realizacji może się wydłużyć.

Sposób odbioru/dostawy towaru:

Dostawa kurierem pod adres wskazany przez Zamawiającego.

Pakowanie i forma wysyłki paczek

Wysyłka paczek odbywa się za pośrednictwem kuriera. Paczka zapakowana jest bardzo starannie oraz trwale aby nie doznała uszczerbku w trakcie transportu. W przypadku realizacji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy.
Wysyłka wszystkich prezentów Preslow odbywa się na paletach. Na wyraźne życzenie i ryzyko kupującego możliwa jest wysyłka zestawów w paczkach. Firma Preslow Natalia Kausz nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki oraz złego stanu dostarczanego towaru, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody, wykonanie zdjęć szkody i powiadomienia naszej firmy o zaistniałej sytuacji do 3 dni roboczych.

W okresie wysokich i bardzo niskich temperatur nie realizujemy wysyłek w piątek. Podyktowane jest to zachowaniem dobrego stanu produktów spożywczych. Przesyłka nadana w piątek podróżuje ok. 72 h i jest narażona na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ze względu na zawartość produktów spożywczych paczki powinny być przechowywane w miejscu chłodnym i suchym.

Dostawa prezentu pod adres wskazany przez Zamawiającego

Jeśli chcesz wysłać zakupiony u nas towar jako prezent, wystarczy abyś w adresie dostawy wpisał adres osoby lub firmy, do której ma trafić wybrany przez Ciebie upominek.
Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przez Zamawiającego lub z chwilą nadania towaru przez Preslow Natalia Kausz do przewozu.
Preslow Natalia Kausz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (nawet, jeśli daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione ze Zleceniodawcą), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, nakazy urzędowe, stanów wojennych, nawet, jeśli występują one u kooperantów.

4. Rezygnacja, odstąpienie od umowy

Formularz zwrotu zamówienia (PDF) - pobierz

Wszelkie rezygnacje muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niezachowania formy pisemnej Zleceniobiorca ma prawo nie uznać wniesionej reklamacji i wykonać zlecenie zgodnie z podaną wartością niniejszego zamówienia. Zleceniodawca rezygnując z zarezerwowanego towaru ponosi 50% kosztów wartości zamówienia wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia podpisania niniejszej umowy oraz kosztami odzyskania należności w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru i zapłaty faktury z tytułu rezygnacji, wystawionej przez Zleceniobiorcę.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy. W wypadku braku współdziałania Zleceniodawcy w realizacji umowy. Zleceniobiorca ma prawo po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej umowy. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Preslow Natalia Kausz. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia firmie Preslow Natalia kausz w formie pisemnej ich wystąpienia. Reklamacja nie może być zgłoszona później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru pod adres wskazany przez Zamawiającego.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby firmy Preslow Natalia Kausz reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego.

Reklamacje dotyczące szkód i strat powstałych w związku z opóźnieniem odbioru towaru przez Zamawiającego, bądź niewłaściwym przechowywaniem towaru przez firmę transportową, nie będą rozpatrywane przez Preslow Natalia Kausz. Reklamacje taką należy kierować do firmy transportowej dostarczającej przesyłkę.

Wszelkie niewyjaśnione spory zostają przekazane do rozstrzygnięcia właściwemu dla Zleceniobiorcy sądowi.

Preslow Natalia Kausz. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej firmy. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6. Ochrona Danych Osobowych

Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kupujący zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych Sprzedawcy w formularzu wysyłki w związku ze złożonym zamówieniem.

W ramach funkcjonowania formularza zamówienia Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres korespondencyjny,
d) adres do wysyłki zamówienia,
e) adres e-mail,
f) numer telefonu
g) firma, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą,
h) numer NIP, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą.

Powyższe dane, przekazane w formularzu zamówienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji umowy zawartej z inicjatywy Kupującego. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji zamówienia, a także później wyłącznie na potrzeby wzajemnych rozliczeń, reklamacji i realizacji innych obowiązków przewidzianych prawem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia Kupującego.

Kupującemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kupujący który wraził zgodę na przetwarzanie danych, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W celu realizacji zawartej z Klientem umowy, Sprzedawca przekaże podmiotom trzecim zawodowo trudniącym się świadczeniem usług kurierskich lub pocztowych dane o których mowa w ust. 4 lit. a), d), f), każdorazowo, na potrzeby realizacji poszczególnych zamówień.